نور فرابنفش Far-UVC بهترین روش برای مقابله با انتقال بیماری‌های واگیردار در محیط‌های عمومی

نور فرابنفش Far-UVC بهترین روش برای مقابله با انتقال بیماری‌های واگیردار در محیط‌های عمومی

پیش بینی می‌شود که نور Far-UVC همان خصوصیات ضد میکروبی UVC معمولی را داشته باشد، با این تفاوت که نگرانی‌هایی که ناشی از تابش نور UVC معمولی بر پوست و چشم وجود داشت را نیز نخواهد داشت. در این صورت، نور فرابنفش Far-UVC قابلیت استفاده در محیط‌های عمومی را حتی در شرایطی که افراد در آن محیط حضور دارند را خواهد داشت.

Read More